İHALE İLANI

TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.

ISITMA TİJİ    

ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Dosya Numarası : 20170486 İhale Kayıt numarası
1-  İdarenin  : 2017 / 208656
a) Adresi : MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 131 MİTHATPAŞA/ADAPAZARI
b)  Telefon ve faks numarası : 264 2751660 – 264 2751679
c)   Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2  –İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIMI – AÇIK İHALE –  2.000 ADET  (EKLİ MALZEME
LİSTESİ)
b)Teslim yeri               : TÜVASAŞ / ADAPAZARI
c)Teslim tarihi : MALZEMELERİN YARISI  SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE, KALAN YARISI SÖZLEŞMEDEN 120 (YÜZYİRMİ) TAKVİM GÜNÜ SONRA  ŞİRKETİMİZE TESLİM EDİLECEKTİR.
3  – İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜVASAŞ-ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati :  18  / 05 / 2017   –   14:30
c) İhalenin Türü : AÇIK İHALE USULÜ
4  – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b)  Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c)  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
ç) (İstenmesi halinde) bu ihale ilanında istenen, detayları ise idari şartnamede yeterlik belgeleri,
d)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f)   Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
g)  Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1.       İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bentdinde belirtilen belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.       İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, TŞ-29.026 NOLU “YOLCU VAGONLARI İLE ELEKTRİKLİ TRENLERİN ELEKTRİK SOBALARINDA KULLANILAN ISITMA          TİJLERİ”                TEKNİK                ŞARTNAMESİNİN HER        MADDESİ               AYRI       AYRI
CEVAPLANDIRILACAK, UYULMAYAN HUSUSLARIN YERİNE NE GİBİ ALTERNATİF ÇÖZÜM TEKLİF EDİLİYORSA AÇIKLANACAK, GEREKİRSE RESİMDE VERİLEBİLECEK VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
5.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.TL Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanını idari Şartnamede belirtilen şartlarda Posta veya kargo yolu ilede satınalınabilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İdari Şartnamenin 4. Maddesi hükümlerine göre ihale dokümanını satın almayan isteklilerin teklifi geçersiz sayılacaktır.
6-  Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7-  Bu ihaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli istekliler katılabilir.
8-  Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10-  Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
11-  İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilemez.
12-  İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
13-  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  120 ( YÜZYİRMİ) TAKVİM GÜNÜ olmalıdır.
14-  İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

İhale dosyasına aşağıdaki kaynak kısmına tıklayarak geçebilirsiniz.

 

NOT: İhale ile ilgili paylaştığımız verilerin içeriğinde değişiklik vs. olabileceği düşünülerek.Tüm verilerin güncel haline ilgili kurum sitesinden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin